hemşire forması ve tarihin corafyası bilgilerimiz

hemşire forması ve tarihin corafyası bilgilerimiz

Write By: admin Published In: Hemşire Forması Created Date: 2016-08-18 Hits: 346 Comment: 0

hemşire forması ve tarihin corafyası bilgilerimiz

hemşire forması ve tarihin corafyası bilgilerimiz

hemşire forması ve tarihin corafyası bilgilerimiz  Svrıym'mn başkenti, en eski, en büyük şehridir Antdübnan dsğisrmın doğu eteklerinde. Bsrsds ırmsğtnm Butsdığı çok bereketli b*r carsın ucundâ kuruludur. Nüfusu 45ПЧХХ) kederdir
biridir. Şanghay, Çince «deniz kıyısı» ania-mına gelir. Şehir Doğu Çin'de Huangpu ırmağının denize döküldüğü noktadadır. Nüfusv. 6,5 milyona yakındır.Şanghay'ın Huang-pu ırmağı ağzında en bü yük gemilerin bile girmesine elverişli tabiî bi limanı vardır. Bu geniş nehir ağzının iki kıy sı rıhtımlarla, gemi tezgâhlariyle doludur. Ş hîr başlıca üç kısma ayrılır: Uluslararası Bc ge, Fransız Şehri, Çin Şehri. En işlek, hareke li kesim Uluslararası Bölge'dir, göktırmalıyı büyük yapılan, bankaları, otelleri, hareke yaşayışı ile modern Şanghay'ı temsil edı Fransız Şehri, daha küçük yapılar, dükkanlı eğlence ve dinlenme yerleri ile doludur, fki kısım dışında kalan, daha çok Çinliler oturduğu eski şehir, Huang-pu ırmağının kıyısında uzanır. Bu kesimde yollar dar, ter küçüktür, ii. Dünya Savaşı'ndan sor Avrupalılar'm Şanghay'daki idaresi sona e hir, Kızıl Çin birliklerinin eline geçince r idareye bağlandı.
Şanghay, Çin'in en büyük endüstri ve ! ft merkezidir. Başlıca ticaret dokuma i «i üzerinedir, Çin'in ağır endüstrisi de | iNay'da kuruludur. Şeker, çimento, sabu^ riA fifimılidir. Şanghay'da kitj
bir idareye bağlandı.
Şanghay, Çin'in en buyuk endüstri ve tice ret merkezidir. Bnı^lıca ticaret dokuma tan< yil üzerinedir. Çin'in ağır endüstrisi de Şan^ hay'da kuruludur. Şeker, çimento, sabun fai rikaiarı da önemlidir. Şanghay'da kitapçıl da çok ileridedir. Çin'in ballıca yayın merke burasıdır.
Tarihte Şanghay
1842'de Ingilizler bu şehre ayak atınca kadar, Şanghay, Huang-pu ırmağının batak kıyılarında küçücük bir şehirdi. O yıl bir giliz savaş gemisi limana girerek, Çin'le giliz tüccarları arasında ilk bağı kurdu, bı ya derhal İngiliz iş adamları yerleştiler. Iı lizler'in ardından Amerikalılar, Fransızlar, manlar, Ruslar da geldlier. Şanghay kısa manda büyüyüp gelişti. 1863'te Ingilizk Amerikalılar, Uluslararası Bölge'yi kürdi Burada belediye başkanlan Çinli, üyeleriı çoğunluğu Ingllizler'dendi. Fransız Şehri'n Fransız yüksek memuru, Çin Şehri'ni ise rudan doğruya Çinliler
Endüstri şaptan büyük ölçüde faydalanılır.hemşire forması Boyacıiıkta, renkleri tespit etmekte şap büyük rol oynar. Bazı organik maddelerin kokuşup bozulmasının önüne geçtiğinden, dericilik, sepicilikte de şaptan faydalanılır. Ote yandan, kâğıt endüstrisinde, ayrıca alçının sertleştirilmesinde de şap kullanılır. Doktorlukta şap ishale karşı yapılan ilâçların arasında yer alır.
Şap yurdumuzda birçok yerde «Şaptaşı: halinde bulunur. Kütahya, Gediz, Simav yc lu üzerinde. Şaphane kasabası yakınında şa
taşları dağlar halinde yükselir. Şebinkarah sar'da da şaptaşı yatakları vardır,
XV. yüzyıla kadar Avrupa'ya şap hep Ы den giderdi. İstanbul'da çalışan bir Italyı T462'de Roma yakınlarında şaptaşı buldu, c dan sonra şap Avrupa'ya oradan yayıldı.
İnsanların gerek süslenmek, gerekse de güne^, yağmura karçı baçlarmı korumak için kullandıkları bir giyim aracıdır.
Tarihin ilk çağlarından beri insanlar şapka kullanmışlardır. Mısırlılar, Iranlılar, Hl-titliler. Kaideliler, Asurlular şapka giyerlerdi. Hititli şapkalarının tepesi dikti, kenarlan da kulakları örterdi. Eski Yunanlılar basit bir külah giyerlerdi. Romalılar'da erkeklerde, kadınlarda şapkayı çok az kullanırlar, kadınlar bir örtü ile, erkekler de «tuğa» denilen elbiselerinin bir ucu ile başlarını örterlerdi.
Avrupa'da XIII. yüzyıldan sonra şapka giymek bir gelenek haline geldi. Bu moda önce köylüler arasında başladı, sonra prensler de^ şehirlerde yaşayanlar da şapka kullandılar Şapka böylece köklü bir şekilde yayıldıktaı sonra çeşitleri ortaya çıktı. Bugün batı dünyı sında kadınların, erkeklerin kullandıkları şa| kalarm türlü çeşitleri olduğu gibi, ayrı ülkı lerde yaşayan insanlar da çeşitli şapkalar ku lamrlar. Erkek şapkalarının birkaç çeşidi va dır* «fötr»,hemşire forması «silindir», «melon», «kasket «bere», «hasrr» şapka gibi. Panama'da ya( lan «Panama» adiyle anılan erke
U/urn suyunun mayalanmasiyle elde edilen alkollü bir içkidir. Alkol derecesi 10-15'tır. Çeşitli bileşim ve kalitede şarap vardır Şarapların özelliği, üzüm çeşidine, toprağın durumuna, iklime, üzümlerin toplanma, şarabın elde edilme şekline göre değişir.
Üzüm salkımları basınçla ezilerek «şıra» dediğimiz özsuyu çıkarılır. Kırmızı, İyi cins şarap yapmak için yalnız taneler kullanılır. Şıra kabuklarla bir arada bırakılır. Kırmızı şarabın rengini kabuklar verir.
Şırada mayalanma birkaç gün içinde başlar. Mayalanmayı yapan bağ toprağında bulunan mayalardır. Bu mayalar, bakteriler, mantarlar, böcekler vasıtasiyle üzümlerin üzerine gelir.
llk mayalanma 15-18 derecede 8-12 gün sürer. Şıradan beyaz şarap aide edilecekse kape tılmış fıçılarda ikinci bir mayalanmaya bire kılır. Kırmızı şarap şırasının mayalanmai açık kablarda yapılır. Mayalanma sona arın ce özsu artıklan, sıkılarak, temizlenir. BtH dan sonra başlıyan «fermantasyon»-hemşire forması