hemşire forması ve tarihin corafyası bilgi

hemşire forması ve tarihin corafyası bilgi

Write By: admin Published In: Hemşire Forması Created Date: 2016-08-18 Hits: 342 Comment: 0

hemşire forması ve tarihin corafyası bilgi

hemşire forması, Hemşire forması, doktor önlüğü , Sabo terlik, Dr greys, Forma, tesettürlü hemşire forması, uzun kollu hemşire forması, uzun kollu hemşire kıyafeti

hemşire forması ve tarihin corafyası bilgi

hemşire forması ve tarihin corafyası bilgi evet arkadaslar XVI yu/yılcla. II. Selim zamanında, Osman-h hükümeti da Akdeniz’le Kızıldemz arasırv. fta bir kanal açtırmayı düşünmüştü. NapolAcn vJci, i /9^ 06, Mısır'a yaptığı meşhur »eter *ı-rasında burada bir kanal açmayı düşündğybe de, içinde bulunduğu durum bu düşüncesini gerçekleştirmesine imkan vermedi. 1847'de Avusturya Başbakanı Metternich, NapcIâon'un hu tasarısını benimsedi, Mısır'a teknisyenler göndererek plânlar hazırlattıysa da çalışma da yarım kaldı En sonunda, Fransız diplomat ve mühendisi Ferdinand De Lesseps, kanal işiyle yakından ilgilendi. Çağın Mısır Hidivi Sait Paşa, AvusturyalI ve İtalyan iş adamlarını elde ederek milletlerarası bir kanal şirketi kurdu, Les-seps'in Hidiv Sait Paşa'ya tasdik ettirdiği anlaşmaya göre, şirketin imtiyazı 99 yıldı. Bu surenin sonunda Kanal, Mısır hükümetinin olacaktı. Kanalın açılması için 25 nisan 1859'da ilk kazma vuruldu On yıl süren çetin çalışmalardan sonra Süveyş Kanalı 18 kasım 1869'da törenle açıldı. Kanal o zamanın parası* ile 430 milyon altın franga çıkmış, 25.000 İşçi ile 1.600 dava kullanılmıştı. Kanalın bitip de törenle açılmasından sonra, önemi birden arttı. Yapılışı sırasında, SO-vayş Kanalı'na ilgi göstermeyen İngiltere, bir* far 50 kg, kıl keçileri 90 kg, tiftik keçileri de 35 kg kadar süt venrior. Bizde en çok koyun sütü elde edilir. Peynirler, yoğurt, yağ, daha çok, ko/un sütünden yapılır. Yurdumuzda nüfusu 100.000'den daha kalabalık şehirlerde sütün, tereyağının, kremaların pastörize edilmeleri mecburidir. Kars'ta, Bursa'da 1933'te birer süt tozu fabrikası kurulmuştur. Ayrıca İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da da özel süt tozu fabrikaları açılmıştır. Bursa süt tozu fabrikasında kazein elde edilir, bundan soğuk tutkal, zamk yapılır. Ayrıca büyük devlet çiftliklerinde elde edilen sütler de yağ, yoğurt, ayran, peynir gibi sütlü yiyecek maddelerinin yapılmasında kullanılır. SÜTÇÜLER Akdeniz Bölgesi'nin Antalya bölümünde 1$-partâ İlirm bağlı bir ilçedir. Topra’klarmı do-ğude Konya'nırt Seydişehir, güneyde Antalya' nm Manavgat ve merkez, batıda Burdur'un Bucak, kuzeyde İsparta'nın Eğridir ilçeleri çe vinr. Mtrktı bucağından başka Kasımlar adın da bir buceğı, 25 köyü vardır. Şehir, Avustralya'nın önemli bir ticjr^ ve endüstri merkezidir. Avustralya'nın nomik hayatında büyük rol oynıyanyüny, deri ticareti burada yapılır. Sydney Körfezi'nî ilk bulan ünlü Ingiliz4 nizcisi James Cook'tur. 1770'de Cook, b« koyda Port Jackson'u kurdu. 1778'de Arthut Pbillip'in komutasındaki 11 gemi Ingiltert den ilk göçmenleri buraya getirdi. Göçm«fv ler bu yere, o zamanki Ingiliz İç işleri Bakam Lord Sydney'in adını verdiler. Sydney XIX ıl sonunda birden gelişip, büyüdü 1901' 1927'ye kadar Avustralya'nın başkent’ Avustralya'nın en büyük şehri, İşlek yük limanıdır. Avustralya'nın güney kıy;: da, tabiî bir köhemşire formasırfezin ağzmdadır. Nüfusu Ij milyon kadardır. Uzun bir yarımada Sydney Körfezi'ni ( ter. Sydney şehri bu yarımadanın iki ucun kuruludur. Güney kısmında liman ve end tn tesisleri, kuzey kısmında da halkın oi \), eğlendiği yerler vardır. Kuzey ve d rferinl birbirine bağlıyan Sydney kij ^ dünyanın en büyük asma köprülerir 6 otomobilin yan yana geçebik İlkte olan bu köprünün üzerinde r ^trımvay yolu, iki troleybüs hattı vı 545 km\ nüfutu 2.000 kaclardTFT^CT ofuruUn ymri, batıda, Grean Harbor (Yeşi Limanadır Âdâlarda «engin taşkömür kaynak farı vardfr. Svalhard Adalan'm 1596'da Ho fÂrydahlar bulmuplar, 1920'de Norveç'e geç rr>iptır. SVAIILAND Güneydoğu Afrika'da, Ingiltere'nin himaye sinde yarı ba^MTisız bir devlettir. Yerli dilir de adı «Ka Ngvane*dir Kuzey, batı ve güne' den Güney Afrika Birliği, doğudan da Port» kız sömürgesi Mozambik'le çevrilidir. Yüzölçümü: 17.366 kmüzündeİTT’TMUı •diyordu. Tan«»i 500 franktan 400.000 hisse ••••dinden 176.602 tanesini, Mısır Hidivi'nin paraca sıkıntıda olmasından faydalanahemşire formasırak, İn-giifera satın aldı, daha sonraki yıllaraa, şirketin sermayesinin yarısından çoğu Ingilte re Л1П aline II. Dünya Savaşı'ndan sonra Kanal yüzün den İngiltere ile Mısır arasında anlaşmazlık bdşgosterdf. 1936'da Ingiltere, Mısır'ın bağımsızlığını tanıyarak askerlerini geri çektiys€ de, Süveyş Kanalı bölgesinde askerî kuvvetler bırakmıştı 195rde Mısır, bu anlaşmayı ta nımıyarak, Ingiliz kuvvetlerinin Kanal bölge sinden çekilmesini istedi. Ingiltere, bunu red dedince, tehlikeli bîr anlaşmazlık çıktı. Çetir tartışmafardan sonra. Kanal bir süre Birleş miş Milletlerin seçtiği milletlerarası bir kuv vet tarafırKİan korundu. 1958'de Mısır hükümeti Süveyş Kanalı'na resmen sahip oldu'. Bu günkü durunr>da ortaklık senetlerinin en çoğı gene Ingiltere'nin elindedir. Merkezi Paris't olan Kanal Şirketi, ortakların hisse senetle fini 1969 yılına kadar garanti etmiş durumda dır. Mısır, bu tarihe kadar hisse senetlhemşire formasıerini bedelini taksitlerle ödiyecektir.