hemşire forması ve tarihin corafyası

hemşire forması ve tarihin corafyası

Write By: admin Published In: Hemşire Forması Created Date: 2016-08-18 Hits: 360 Comment: 0

hemşire forması ve tarihin corafyası

hemşire forması, Hemşire forması, doktor önlüğü , Sabo terlik, Dr greys, Forma, tesettürlü hemşire forması, uzun kollu hemşire forması, uzun kollu hemşire kıyafeti

hemşire forması ve tarihin corafyası

hemşire forması ve tarihin corafyası bugün bulunan bir kibrit kutusunun hızla ileri itildiğini düşünelim. Kutu belli bir hızla masa üstünde kaymaya başlar. Dışarıdan, hareketi önleyici başka bir kuvvet kondurul-mazsa, kutu ilerlemesine devam edecektir. Yalnız, masayla kutu arasındaki sürtünmenin doğurduğu «sürtünme kuvveti» yüzünden kutu biraz sonra durur (Bk. Sürtünme). Bunun gibi, hareket halinde olan bir cisim de, birdenbire harekete getirilince, buna karşı bir direnç gösterir. Hızla kalkan bir arabada arkaya doğru kaykılmamız bundandır. Dönen cisimlerin süredurumundan makina-larda çok faydalanılır. Makinanın miline «volan» adı verilen büyük, ağır bir tekerlek konur. Motor çalıştırılınca mil dönmeye başlar, mille birlikte volan da döner. Volan ağır olduğu için süredurumu da büyüktür. Makina bir an için çalışmasa bile, süreduruma uyarak dönmekte devam eden volan mili gene döndürür. Buhar makinalarının, benzin, mazot motorlarının dönme enerjisi vermedikleri «ölü noktalar» vardır. Volanın süredurumu/ ölü noktalarda da milin dönmesini sağlar, Böylece, volanlı makinalarda Cisimlerin birbirleri üzerinde kaymalarmı önlemeye çalışan bir kuvvettir. Sürtünmeyi cisimlerin yüzlerindeki pürüzler doğurur. Göze en düzgün görülen cismin yüzeyinde bile küçük pürüzler, girinti-çıkıntılar vardır. En az pürüzlü olan cisimlerden biri buzdur, öyleyken, buz üstünde de sürtünme vardır; olmasaydı, buz yüzeyinde kaymaya başlıyan bir kızağın hiç durmaması g^ekirdı. Yuvarlanma hareketine karşı koyan cyuvar lanma sürtünmesi» de vardır. Düz bir yüze üzerine fırlatılan zıpzıpın bir süre ılerledil ten sonra durması bundandır. Mekanikte sürtünmenin çok önemli bir ym vardır. Sürtünme kuvveti yüzünden birçt makinalarm verimi azalır. Mesela gemileri uçakların hızlarım azaltan, su ve hava sürti mesidir. Sürtünme kuvveti olmasaydı, ridaim makinası» yapılabilirdi. Sürtünme makineyi gülünç bir hayal durumuna dü; müştür (Bk. Devridaim Makinesi). Sürtünme bazı yerlerde de faydalıdır./А II, sürtünme olmasaydı arabaların hareke mesi de, durma^ da, insanların yürümeı mümkün olmazdı Buz üzerinde sürtünn^ otomobil ilerhyemez; hı^^iıdır'. ourtunme kuvven otrnasayüı, «clev-ridai'Ti rnakmeisı» ynpilabınrdi. Sürtünme Irj makineyi gülünç bir hayal durumuna du>ur-müjtür (Bk. Devridaim Makinesi) Sürtünme bazı yerlerde de faydalıdır. lÂ, sürtünme olmasaydı arabaların hareket etmesi de, durması da, insanların yürümesi da mümkün olmazdı. Buz üzerinde sürtünme az olduğu için, otomobil ilerlıyemez; lâstik tekerlekler buz üzerinde kayar Bu durumda sürtünmeyi artıracak cisimler, meselâ kömür tozu, kum kullanılır. Bu tanecikler buz yüze yini pürüzlü halea ortaya çıkmış, so reden büyük hukukçular tarafından daha m kemmel şekle konulmuştur. Sünniler'in %5 fi Hanefi, %29'u Şafii, %13'ü Maliki, yalı %2 kadarı Hanbeli'dir. Bu 4 mezhep arasındaki hukuk ayrılıkl değildir. Eskiden büyük Islâm şehiı rinde 4 mezhebin de ayrı ayrı mahkeme vardı. Mahkeme bir âmme dâvhemşire formasıasına ba Süt, uzun zaman bozulmadan saklanic mesi için toz haline getirilip, kolayca bilen kutulara konur. cSüt tozu» elde etır*, için süt az bir basınçta, 50®'nln altında b» tsıdaki sıcak havanın içine püskürtülür bn cakiıkta sütün İçindeki su buharlaşıp uçar,ş riyt sütün pıhtı halinde besleyici maddair yağı, vitaminleri kalır. Kutulara konan м ^İKfannn nemden uzak bulunması, hava,şk iması gerekir. Kullanılacağı zamanlım* lllır, fçîncJeki süt tozu bir miktar luylıl» Nİ»p süt haline getirilir. İçine şekeri» ırmak, $öt tozunun suda daha çabuk» er^f^sîni sağlar. Süt toz lir. Bu bakımdan sütü içmeden önceiyiç,^ natmak gerekir. Sütün içindeki tehlikeli J' roplardan pek çoğu uzunca bir каупаггц sında ısının etkisiyle ölürler. Sütteki mikroplarını yok etmek için süt veren ı^ vanlar vereme karşı aşılanırlar. Sütler,.^ | mamen mikropsuz hale getirilmek için«p^ törize» edilir. Pastörize edilecek süt özel lar İçinde yarım saat kadar bir zaman Ьоул ca 75®'de iyice kaynatılır. Bu şekilde kaymt^ lan sütler bozulmadan 48 saat saklanabil-73®'de canlı mikroplar tamamen ölürltfi» de mayalar, vitaminler canlıhklannı kayi». mezler. «Sterilize» edilen sütler ise büyük otokl» lar İçinde 110®'de 10 dakika kadar kayı^^ lif. Böylect mayalar da tamamen canlılık^ nı kaybetmiş olurlar. Yalnız, süt bu hîliyi ıleyicl özellikleriyle, Sütte tehlikeli bazı mikroplar da buluıii lir. Bu bakımdan sütü içmeden önci iyice kir Ш[^ак gerekir. Sütün içindeki tehlikeliЛ ktardan pek çoğu uzunca bir kaynaır^i^ ısının etkisiyle ölürler. Kitaplara yaldızlamalar yapmak, evle rin tavanlarını, duvarlarını resimlerle, şekil lerle süslemek, tabak, çanak, billur eşya üze rlne çiçekler, sular, güzel şekiller işlemek süsleme sanatları içine girer. Bu arada tiyatrc dekoratörlüğünü de süsleme sanatları arasın? alanlar da vardır. Türkler süsleme sanatlarında çok ilerle m/şler, bu konuda birbirinden güzel sana eserleri meydana getirmişlerdir. Süsleme res samları (nakkaşlar) evlerin iç duvarlarını re simlerle süslerlerdi. Kabartma şekillerle sü yepanlara «bezeme oyamast» denirdi lantarm ayaklan yoktur. Ötekilerin ayakları varsa db krsackr, yana doğru da uzamış oldu< ğ’-rtian hayvan vücudunu yerd«ı pek kaldı ra maz. кв''п»г: yerdb sürüyerek gider. Sürüngen-er V цтс»^ау1в çoğalırlar, yavrular yumurta de'y ç^kuk>шrı raman analarına benzerler, baş ki îj ma ujra<naz»ar. İlçe merkezi Sütçüler kasabası-eski adı Cebel'dir. İsparta şehrine 94 km uzaklıkta deniz yüzeyinden 1.000 m. yüksek likte kurutmuştur. İsparta'dhemşire formasıan gelen yol, Süt ^ler kasabasından daha güneye inmiyerel pburadâ kalır. Bu elverişsiz yol durumu yüzür Mm lnüba pek gelişememiştir, isparta'y ^*9^ merkezleri arasında en az nüfus, ^•rtidn (1960 sayımı: 2.597). Geçim ka' ınnıp dar oluşu yüzünden, kasabalıları w.w. aa cie Hmdis. bir cinsi 1-2 m. yüksekliğin. SütlH|«ngilt«r. — Bitkiler âleminde ikıçe-nekfflerin bir Bu familyedeki ço- ğu tropik bölgelerde yetiden 3.000 kaçar bitki vardır. Bunların bajlıcalan sütleğen, kına-otu, manyok'tcT SÜVEYŞ KANALI Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlıyan bir gemi geçit yoludur. Uzunluğu 171 km.'dir, genişliği yerine göre 80-125 metre arasındadır Derinliği, normal olarak, 12 m.'dir. Kanal, Akdeniz kıyısındaki Port Sait Umanından başlar, güneye, Kızıldeniz'e doğru uzanır, burada Süveyş şehrinde son bulur. Süveyş Kanalı, en yüksek su çekimi 10,67 m. olan gemilerin geçmesine elverişlidir. Kanaldan geçiş süresi 12 saat kadar sürer. Milletlerarası bir su geçidi olan kanal, bütün mîlletlerin gemilerine açıktır. Süveyş Kanalı, Avrupa ilt Hindistan ve Uzak Doğu mef»ı leketleri arasındaki deniz yolculuğunun ^ göndererek plânlar hazırlattıysa dhemşire forması a çalışMİİ önemli kanellarından biridir. [